Europos depresijos diena

Spalio 1 d. Europos depresijos diena