Kviečiame prisijungti psichologą(-ę) į savo kolektyvą

Kviečiame prisijungti psichologą(-ę) į savo kolektyvą

2022 12 29

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras į savo kolektyvą kviečia prisijungti psichologą(-ę) ir reikšmingai prisidėti stiprinant gyventojų psichinę sveikatą.

Reikalavimai (turi atitikti bent vieną):

 • Specialistas turi būti baigęs universitetinę psichologijos bakalauro studijų programą arba išlyginamąsias psichologijos studijas ir sveikatos psichologijos ar klinikinės psichologijos magistro studijų programą arba baigęs vienpakopę penkerių metų universitetinę psichologijos studijų programą arba Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę ir išsilavinimą vykdyti šiame punkte nurodytos kvalifikacijos veiklą (toliau – psichologas);

 • Turi būti įgijęs aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų studijų krypčių grupės medicinos, visuomenės sveikatos, reabilitacijos ar slaugos ir akušerijos krypčių arba socialinių mokslų studijų krypčių grupės socialinio darbo ar psichologijos studijų krypčių arba ugdymo mokslų studijų krypčių grupės pedagogikos ar andragogikos krypties išsilavinimą ir baigęs ne trumpesnę kaip 160 akademinių valandų medicinos studijų krypties specialistus rengiančio universiteto (toliau – universitetas) patvirtintą ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-645 „Dėl Sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo taisyklių ir tobulinimo programų vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija suderintą mokslo ir praktikos įrodymais grįsto mokymo programą 9.1–9.2 papunkčiuose nurodytomis temomis (toliau – mokymo programa) bei turi mokymų programos rengėjo išduotą tai patvirtinantį pažymėjimą.

  Kitos kompetencijos:

 • Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos stiprinimą valstybinius ir savivaldybės lygmeniu. Europos sąjungos teisės aktus, nacionalinius, Europos Sąjungos ir Pasaulio sveikatos organizacijos strateginius dokumentus.
 • Laikytis Psichologų profesinės etikos kodekso reikalavimų
 • Mokėti anglų kalbą ne mažesniu nei  B1 lygiu.
 • Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas psichologines išvadas.
 • Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus.
 • Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu bei kitomis  šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis.
 • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti veiklas bei analizuoti jų rezultatus, teikti pasiūlymus bei išvadas.
 • Turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
Darbo užmokestis: 1370 Eur/mėn.  (neatskaičius mokesčių)
 
Darbo krūvis: 0,75 etato.
 
Terminuota darbo sutartis.
Kviečiame kandidatus, atitinkančius keliamus reikalavimus, siųsti savo gyvenimo aprašymą (CV) iki 2023 m. sausio 9 d. el. pašto adresu vsb@druskininkai.lt arba pateikti raštu Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorei Ingai Kostinai, M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai.
Kandidatai į atranką bus pakviesti asmeniškai.
Daugiau informacijos: el. paštu vsb@druskininkai.lt tel. Nr.:
8 612 97211