HIGIENOS ĮGŪDŽIŲ H10

PRIVALOMIEJI HIGIENOS MOKYMAI PROGRAMAI H10

Rekomenduojamos literatūros sąrašas (nebaigtinis).

Apie geriamąjį vandenįhttp://www.smlpc.lt/lt/mityba_ir_fizinis_aktyvumas/maisto_sauga/

Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2011 "Medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, specialieji sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.398339/ZwSHbONrPX
Higienos norma HN 15:2005 "Maisto higiena" - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.261668
Dezinfekcija, dezinsekcija ir deratizacija - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.396535/asr