MOKINIŲ SAVIRŪPA, SERGANTIEMS LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS

Mokiniams, sergantiems lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą ugdymo įstaigoje organizuoja mokykla, vadovaujantis VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ ORGANIZAVIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠU patvirtintu LR SAM 2005 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl Sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ įsakymu, kurio tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Mokinio savirūpa tai , mokinio, sergančio lėtine liga, ugdomas (is) gebėjimas saugoti sveikatą, prisitaikyti prie aplinkos sąlygų, apsisaugoti nuo ligos komplikacijų, sveikatos būklės pablogėjimo atpažinimas ir gebėjimas pačiam vykdyti gydytojo paskirtą gydymą savarankiškai, su šeimos ar specialistų pagalba.

Vaikai, sergantys LNL, dažnai turi specialių pagalbos poreikių, susijusių su ligos valdymu. Pvz. poreikis tam tikru periodiškumu leistis insuliną ar pavalgyti, vartoti vaistus, nevartoti ir kitaip vengti tam tikrų maisto produktų, tepti odą pecialiais tepalais/geliais kt. Svarbu, kad šiems vaikams LNL gali bet kurią minutę paūmėti ir sukelti labai daug netikėto streso vaikui, personalui, tėvams, jeigu laiku nebus užtikrintas skubios pagalbos, vaistų prieinamumas ir teisingas jų pritaikymas, suteikta kita reikalinga pagalba.

Vaikams, sergantiems NLN, mokinio savirūpai reikalingą pagalbą mokymosi proceso metu, organizuojama atsižvelgiant į mokinio poreikius ir gydytojų rekomendacijas pagal mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą ir sudarant Mokymo sutartį su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklos direktoriumi ar jo įgaliotu atstovu, sveikatos priežiūros specialistu, kitais švietimo pagalbos specialistais. Sutartis ir pagalbos planas sudaromas laikantis asmens duomenų saugos reikalavimų, gautos informacijos konfidencialumui užtikrinti.

Tėvai (globėjai) turi apmąstyti, kokios ir kada pagalbos gali prireikti vaikui (vaistų vartojimas, reikalingos intervencijos, galinčios pasireikšti ligos paūmėjimo būklės, kita reikalinga pagalba), su mokymo įstaiga aptarti kokių priemonių vaikui gali prireikti (mokiniui suteikiama atskira patalpa, kurioje pats galėtų atlikti vaistų injekciją, paskirtas asmuo, kuris laiku, bei priskirtomis dozėmis išduotų mokiniui vartojamus medikamentus). Taip sudaromos sąlygos mokiniams, sergantiems LNL, jaustis mokykloje saugiai, nebūti diskriminuojamiems ir patenkinti visus su liga susijusius poreikius.