Apie mus

Biuro veiklos tikslas – rūpintis gyventojų sveikata, vykdyti savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, gerinti gyventojų kokybę, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.

Pagrindinė biuro veikla savivaldybėje:

  1. Visuomenės sveikatos stiprinimas.
  2. Visuomenės sveikatos stebėsena (monitoringas).
  3. Vaikų ir jaunimo sveikatos stiprinimas.

Darbo laikas:
Pirmadienis – ketvirtadienis 8.00 – 17.00 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.
Penktadienis 8.00 – 15.00 val.

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras
Įmonės kodas: 303259363
M. K. Čiurlionio g. 80,  LT-66144 Druskininkai
Tel. 8 612 97211,  el. p.:  vsb@druskininkai.lt

Teisinė informacija
TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ:
LR 2002 m. gegužės 16 d. Visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas Nr. IX-886 (Žin., 2002, Nr. 56-2225).
LR 1998 m. gruodžio 1 d. Sveikatos sistemos įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. VIII – 946 (Žin., 1998-12-23, Nr. 112-3099).
LRV 2007 m. lapkričio 13 d. nutarimas Nr. 1228 „Dėl valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros plėtros savivaldybėse 2007-2010 metų programos patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 122-5007).
LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. V-196 „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biuro pavyzdinių nuostatų patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 35-1253).
LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. V-918 „Dėl savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo” (Žin., 2007, Nr. 121-4983).
TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJAMTYS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENĄ:
LR 2002 m. liepos 3 d. Visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymas Nr. IX-1023 (Žin., 2002, Nr. 72-3022).
LRV 2008 m. liepos 9 d. nutarimas Nr. 691 „Dėl valstybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2008-2009 metų programos patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 83-3295).
LR Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. V-118 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-488 „Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo” pakeitimo” (Žin., 2010, Nr. 9-463).
TEISĖS AKTAI REGLAMENTUOJANTYS VAIKŲ IR JAUNIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ:
LR Sveikatos apsaugos ministro ir LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl sveikatos priežiūros mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 153-5657).
LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2011 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.
LR Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-630 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 88-3492).
LR Sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos 75:2010 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 50-2454).
LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. vasario 3 d. įsakymas Nr. V-58 „Dėl Sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose tvarkos aprašo ir vaikų sveikatos priežiūros ikimokyklinio ugdymo įstaigose rekomendacijų patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 18-714 ).
LR Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 24 d. įsakymas Nr. V-951 „Dėl statistinės apskaitos formos Nr. 027-1/a „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 3-38).
LRV 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutarimas Nr. 836 „Dėl Vaikų sveikatos stiprinimo 2008-2012 metų programos patvirtinimo” (Žin., 2008, Nr. 104-3979).
LRV 2009 m. balandžio 22 d. nutarimas Nr. 321 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 6 d. nutarimo Nr. 5 „Dėl sveikatos priežiūros mokyklose finansavimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo ” (Žin., 2009, Nr. 49-1968).