Veikla

Visuomenės sveikatos stebėsena
Visuomenės sveikatos stebėsena –  tikslingai organizuotas visuomenės sveikatos būklės, ją veikiančių sveikatos rizikos veiksnių stebėjimas, analizė ir vertinimas.

 

Druskininkų visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) uždaviniai:
1. Nuolat stebėti, analizuoti visuomenės sveikatą veikiančius veiksnius, jų kitimo bei poveikio tendencijas sveikatai;
2. Teikti valstybės bei savivaldybės institucijoms ir visuomenei informaciją apie visuomenės sveikatos būklę, jos kitimo priežastis,  reikalingą profilaktinės medicinos, sveikatos apsaugos sistemos valdymo gerinimo sprendimams priimti, mokslo ir kitoms  reikmėms.

 

Druskininkų visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) funkcijos:
1. Kaupia savivaldybės bendruomenės sveikatos būklės ir jos kitimo duomenis, vertina ir analizuoja jų pokyčius;
2. Stebi ir analizuoja aplinkos veiksnius, darančius įtaką sveikatai; analizuoja socialinius bei ekonominius veiksnius, turinčius  įtakos gyventojų sveikatai;
3. Stebi ir vertina gyvensenos svarbą sveikatai;
4. Siekia daryti įtaką sveikatos priežiūros gerinimui bei tobulinimui ir daryti ją kuo lengviau ir paprasčiau visiems prieinamą.

 

Visuomenės sveikatos stiprinimas – sveikatos mokymas, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimas, sveikos gyvensenos propagavimas, formavimas ir nuo elgsenos priklausomų visuomenės sveikatos rizikos veiksnių mažinimas bei kitos visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktuose numatytos priemonės.
Pagrindiniai veiklos uždaviniai:
1. Organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms.
2. Praktikoje taikyti sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti.
3. Naudotis statistiniais sveikatos rodikliais, įvertinti ir nustatyti sveikatos stiprinimo prioritetus.
4. Formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, vykdyti sveikos gyvensenos propagandą, rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias.
5. Įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos stiprinimo strategijas ir programas.
6. Rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos stiprinimo programas, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, vertinti jų veiksmingumą.
7. Bendradarbiauti sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais.
8. Planuoti ir atlikti bendruomenės sveikatos stiprinimo tyrimus, pasirinkti tinkamus tyrimo metodus, analizuoti ir interpretuoti gautus rezultatus, formuluoti išvadas.
9. Organizuoti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius.
10. Analizuoti savivaldybės gyventojų sveikatos problemų ir gyvensenos ypatumus.
11. Rinkti ir tvarkyti su sveikatos stiprinimu susijusią informaciją.
12. Teikti siūlymus politikams, sveikatos specialistams, bendruomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms sveikatos stiprinimo, sveikatos išsaugojimo klausimais.
13. Vadovautis sveikos gyvensenos nuostatomis, būti pavyzdžiu bendruomenei.